Spesialisterklæringer, sakkyndigoppdrag, personskader, yrkesskader, trafikkskader, hodeskader, nakkeskader, ryggskader, forsikringssaker, erstatningssaker, nevrokirurg, nevrolog

Undersøkelse for spesialisterklæring - hva innebærer dette?

Informasjon hvis du er blitt henvist til undersøkelse hos spesialist for at det skal utarbeides en spesialisterklæring:


Erklæringen skal inngå i grunnlaget for eventuell erstatningsutmåling.

Dette innebærer at spesialisten skal gjøre en vurdering av hvilke helsemessige og funksjonsmessige konsekvenser den aktuelle ulykken kan ha påført deg. Spesialisten er uavhengig av oppdragsgiver og skal, i denne sammenheng, ikke være din behandler.

Spesialisterklæringen skal utarbeides i samsvar med Lov om helsepersonell m.v og Etiske regler for leger.

Spesialisten vil samtale med deg og undersøke deg, og vil ha tilgang til skriftlige opplysninger fra andre leger og behandlere som har undersøkt deg før og etter ulykken. Spesialisten vil også ha opplysninger om selve ulykkehendelsen, for eksempel i form av skademelding. Det skal fremgå av erklæringen hvilke opplysninger den bygger på.

Det kan være fornuftig om du selv noterer ned det du mener er viktige opplysninger for saken og tar disse med deg til undersøkelsen. Noen ganger vil spesialisten be om fullmakt til å innhente ytterligere bakgrunnsinformasjon. Ut fra de opplysninger du gir, funn ved undersøkelsen og dokumentasjonen fra andre, vil spesialisten gjøre en samlet vurdering av de problemstillinger oppdragsgiveren ønsker svar på. Dette vil vanligvis være noen av eller alle punktene nedenfor:

      1. hvilke skader du mest sannsynlig pådro deg i forbindelse med ulykken
      2. hvilke av de plagene du har i dag som mest sannsynlig skyldes følger av disse skadene
      3. hvilken varig medisinsk invaliditet disse skadefølgene tilsvarer i henhold til Sosial- og helsedepartementets retningslinjer (den såkalte invaliditetstabellen)
      4. hvilke konsekvenser skadefølgene vil ha for ulike funksjoner i dag og fremover
      5. hvilken behandling og hjelp som eventuelt er nødvendig som følge av ulykken

Vurderingen formuleres skriftlig i en såkalt spesialisterklæring som sendes til oppdragsgiveren. Du har rett til innsyn i erklæringen.

(Informasjon hentet fra Den norske legeforening)